เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
สารจากนายกเทศมนตรี


นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ
นายกเทศมนตรี

      สารจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม

       ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการสานต่อนโยบายการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมากับภารกิจหน้าที่ภายใต้ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ผมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นหลักและนำมากำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ตามวิสัยทัศน์ มุ่งมั่น แก้ไข เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาคน พัฒนาหนองไผ่ล้อมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขมากยิ่งขึ้น มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ ต้องพัฒนาคน ในด้านต่างๆ บนพื้นฐานความเข้าใจ ยึดหลักในการวางกรอบแนวความคิด แนวนโยบาย จนออกมาเป็นแผนงาน/โครงการที่จะทำให้เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนทุกบริบทของการพัฒนาทุกด้าน ตามนโยบายการบริหาร ทั้ง 6 ด้าน

1.ด้านการเมืองและการบริหารด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3.ด้านการสาธารณสุข

4.ด้านเศรษฐกิจ

5.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญในการพัฒนาคือความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกคน จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมผลักดันให้เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จ ผมปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมทุกๆคน ผมพร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชน ชาวตำบลหนองไผ่ล้อม ขับเคลื่อนรังสรรค์งานสร้างเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมให้วิวัฒน์พัฒนายิ่งขึ้นไป

นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม