เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
กองคลัง


นางสาวจิราวรรณ ชาญยุทธ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 

 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

 

นางสาวธัญรัตน์ พรพุ่มพิพัฒน์ นางสาวสุประวีณ์ ภาระเวช
นางกัลณี ด่านทองหลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 


 
นางพงษณา พรหมดีสาร
นางปัทมวรรณ เฮมกลาง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสกุณา ช่วยสกุล
นางจารุณี ค้ำชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 นายชยพัทธ์ ชอบกองกลาง
นางปรียาภรณ์ ทิพย์โสภณ
นางสาวเขมิกา เมธีปรีชาบุญ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป