เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
กองการศึกษา
 
นางจิตตามา ปางเศรณี
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 นางสาวสุรีย์รัตน์ คำสะไมล์
นางสาวนันทพร ห่วงจริง
 นางสาวอัจฉราพรรณ ผาสุโพธิ์
 นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
 เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุฑามณี ภูเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสินีนาฎ เบ็ญจขันธ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 


     

นางอักษรสอางค์ วงษ์ประเสริฐ


คนงานทั่วไป