เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 
นางสาวกทลี ปัจจัยเจริญ
 
นางพรพิมล โพธิจักร์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสาวจรีวัฒนา กล้าหาญ
 
นางสาวดวงใจ แก้วจินดา
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 
 
 

นายสิทธิ์ พูนเกิดมะเริง นายจำลอง  ย้อยจันทึก
นายบุญจริง จินากูล


นางสาวบุณฑริกา หนูแสง    
นายทองพูน ตันสันเทียะ
นายสวัสดิ์ ขำเมือง
นายมนิตย์ อัธยาศัย

นายวันชัย พันธ์รอด
นายวีระ โจสันเทียะ 



นายสราวุธ ติ่งสุวรรณ

นายสยาม ภูจำเนียม
นายศรีมา พยัคฆเดช



นายโจ กาวสันเทียะ
นายสืบสกุล ชำนาญศก
นายเอกชัย ทิณวงศ์



นายวารินทร์ แซ่ฮุ้น
นายสุชาติ ศรีพล



นางดาวเรือง  บุญตะนัย นายบรรจง  ตันสันเทียะ นางรัตนาภรณ์ ตั้งอุทัยกุล



นางปภาดา เกล็ดงูเหลือม
นางสมปอง หนูเพ็งโพธิ์กลาง
นางดวงดาว ไขกัญหา



นางสุภาพร  เงินจัตุรัส นางฉัตรแก้ว  ผิวพรรณ นางสมจิตร์ อัธยาศัย



นายพิเศษ ยั่งยืน นางสาวกุหลาบ วรรณบุดดี นายสาธิต วอนโพธิ์กลาง



นายสุวิทย์ โอชานนท์
นายนพพร หวังสุขกลาง
นายสงวน บูรณะ



 นายธนวัฒน์ เสนาะกลาง
นายศักดินา จินากูล
นายมานะ คงงาม