เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางดาวรรณ์ ภูเหิน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวกทลี ปัจจัยเจริญ
 
นางพรพิมล โพธิจักร์
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

นางสาวจรีวัฒนา กล้าหาญ
 

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 นางสาวเกตุญาดา โชตนาบุณยกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 
 

นายสิทธิ์ พูนเกิดมะเริง นายจำลอง  ย้อยจันทึก
นายบุญจริง จินากูล
   
นายทองพูน ตันสันเทียะ
นายสวัสดิ์ ขำเมือง
นายวีระ โจสันเทียะ  
นายสราวุธ ติ่งสุวรรณ

นายสยาม ภูจำเนียม
นายเอกชัย ทิณวงศ์


นายโจ กาวสันเทียะ
นายสืบสกุล ชำนาญศก
นายสุชาติ ศรีพล


นายบรรจง  ตันสันเทียะ นางรัตนาภรณ์ ตั้งอุทัยกุลนางปภาดา เกล็ดงูเหลือม
นางสมปอง หนูเพ็งโพธิ์กลาง
นางดวงดาว ไขกัญหานางสุภาพร  เงินจัตุรัส นางฉัตรแก้ว  ผิวพรรณ นางสมจิตร์ อัธยาศัยนายพิเศษ ยั่งยืน นางสาวกุหลาบ วรรณบุดดี นายสาธิต วอนโพธิ์กลาง


นายสุวิทย์ โอชานนท์
นายนพพร หวังสุขกลาง
นายศักดินา จินากูล นายธนวัฒน์ เสนาะกลาง