เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 27 ก.พ. 2562 ]4
2 ประกาศเทศบาลเรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 27 ก.พ. 2562 ]5
3 ประกาศเทศบาลเรื่องมาตราการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 27 ก.พ. 2562 ]4
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 27 ก.พ. 2562 ]3
5 ประกาศเทศบาลเรื่องแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 27 ก.พ. 2562 ]3
6 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 27 ก.พ. 2562 ]4
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ก.พ. 2562 ]4
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.พ. 2562 ]3
9 5.มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.พ. 2562 ]4
10 3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.พ. 2562 ]4
11 มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 8 ก.พ. 2562 ]4
12 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.พ. 2562 ]4
13 6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 8 ก.พ. 2562 ]4
14 7.มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 8 ก.พ. 2562 ]3
15 8.มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ [ 8 ก.พ. 2562 ]3
16 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 7 ก.พ. 2562 ]4
17 ข้อบังคับเทศบาลว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการฯ [ 7 ก.พ. 2562 ]4
18 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 7 ก.พ. 2562 ]4
19 แนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมฯ [ 7 ก.พ. 2562 ]3
20 ประกาศเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม [ 7 ก.พ. 2562 ]4
 
หน้า 1|2