เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 27 ก.พ. 2562 ]40
2 ประกาศเทศบาลเรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 27 ก.พ. 2562 ]34
3 ประกาศเทศบาลเรื่องมาตราการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 27 ก.พ. 2562 ]34
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 27 ก.พ. 2562 ]33
5 ประกาศเทศบาลเรื่องแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 27 ก.พ. 2562 ]34
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ก.พ. 2562 ]38
7 5.มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.พ. 2562 ]36
8 3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.พ. 2562 ]37
9 มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 8 ก.พ. 2562 ]36
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ก.พ. 2562 ]37
11 6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 8 ก.พ. 2562 ]34
12 7.มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 8 ก.พ. 2562 ]36
13 8.มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ [ 8 ก.พ. 2562 ]35
14 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 7 ก.พ. 2562 ]37
15 ข้อบังคับเทศบาลว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการฯ [ 7 ก.พ. 2562 ]35
16 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 7 ก.พ. 2562 ]38
17 แนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมฯ [ 7 ก.พ. 2562 ]38
18 ประกาศเทศบาลเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม [ 7 ก.พ. 2562 ]34
19 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม [ 7 ก.พ. 2562 ]21