เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
โรงเรียนโยธินนุกูล

โรงเรียนโยธินนุกูล


นายนิรันดร์ เนตรภักดี
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นางประภารดี  ชูภาระสุวรรณ  นางธัญญา  ลือพงศ์พัฒนะ นายกฤษณา คนเพียร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวหนูจร  มะลิมาลย์  นางวรัญญา วิศรุตเวศม์ นางกุลชญา  พรีพรม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมปอง  อรุณศิริ นางจุติพร  จันทร์เผือก นางชนาธินาถ  ชีโพธิ์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ


นางสาวรุ่งราตรี  จันทวีวัฒน์ นางทิพย์กมล  พัฒนชยากร นางสาวจิราพร  ปราณีตพลกรัง
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู นายศรัณยู  เกี้ยวกลาง
นางรัฐนันท์  แก้วกลาง
นางสาวศิวภรณ์  รักกลาง
 ครู  ครู ครู
นางสาวสุชาดา  เบาะเปลี่ยน นางสาวสุภาวดี พิลาคำ

ครู ครูนายทรงกลด สุโธ   นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด
ครู

 ครูนางสาวนฤมล โพธิ์สูง นางญาณิศา  สมพินิจ นางนิตยา  ไนยะกูล
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย
     
  พนักงานจ้าง  
 

 

 

 นายสมพงษ์  ยั่งยืน นางสาวสุภัชชา สุขรุ่งเรือง

 
 
 
 
 
 นางสุรนาท  ยั่งยืน  นางสุพัตรา สมาจักร  นางพิมพ์ชนก จิตสวานางสาวรพีวรรณ  กวดขุนทด นางสาวอรุณรัตน์  แถวทับ นางสาวเตือนใจ เสนาใหญ่นางสาวเนตรชนก  พูลทวี นางสาวศิริเมฆา  ศิริ นายพงศธร  จิตต์น้อม

 
 
 

 
นางอิสรีย์ บวรโพธิ์ศรี
นางสาววิไลลักษณ์  ขุมทอง
 นางเสาวนีย์  สิงหสุวรรณรัตน์
 
 

นางวิวรรณท์ ผิวทน นางยุพา  ขยันงาน นางสาวนิตยาภรณ์ วิวัฒน์บวรกุล
 


 นางสาวมนธิรา  ไชยพรรณา
นางสาวเพ็ชรัตน์ จุลพล
นางสาวสุภลักษณ์ สุขกมล
 


 นางสาวกัลยารัตน์ ทองนำ
นางสาวชนิดาภา  บุญจอง
นางสาวพรทิพย์  ตอบสันเทียะ
 
   
 นายรณกาจ จีนากูล