เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552 แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นจำนวน 115,500 บาท (หนึ่งแสนหมื่นห้าพันห้าร้อบบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2561