เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ผลการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

ตามที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้จัดทำรายงานผลการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปแล้วนั้น 

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213

"ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ผลการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2562