วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2567
ซื้อชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อรถบรรทุกขยะแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้
27  มิ.ย. 2567
ซื้อจอแสดงภาพ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อเก้าอี้(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Print (กองช่าง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง