วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ไมค์ลอยด์
21  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่ที่ 1,2,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กพ-7619 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ 600-003-57-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการแข่งขันกีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผข 6636 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-3244 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง