วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อรถจักรยานยนต์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อรถจักรยานยนต์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการวินิจฉัยความผิดปกติของสายตา และประกอบแว่นตา ตามโครงการคัดกรองความผิดปกติของสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุโครงการคัดกรองความผิดปกติของสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงานจังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง