วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บร-1549 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียงและระบบไฟฟ้าโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างไฟประดับบริเวณจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนอากาศโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟน้ำพุและไฟฟ้าส่องสว่างรอบสวนสาธารณะบุ่งตาหลั่วตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างถอดและติดตั้งคืนเครื่องปรับอากาศอาคาร 3 โรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง