วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทุ่งสีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 88-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 84-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-3244 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อยางรถบรรทุกขยะและรถดูดสิ่งโสโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผข 5808 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง