วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานแก่บุคคลผู้นำชุมชนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงประตูสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมเป็นประตูเปิด/ปิดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล (ศพด.) จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง