วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมแลกเปลี่ยนของเดิม ทะเบียน ผข 5808 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างขยายไหล่ถนนหน้าบ้านพักชุมชน พัน สบร.22 บชร.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
เก้าอี้พลาสติก (สำนักปลัด)
1  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (เครื่องถังอากาศดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้พลาสติก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เทท้าย (รถเครน) หมายเลขทะเบียน 84-6997 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง