วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บุ่งตาหลั่ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมCopy Print (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) ทะเบียน นค 5671 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างราวเหล็กลูกฟูกกันตกถนนบริเวณสามแยกสนามเด็กเล่นคุณหญิงประภาศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบระบบโซล่าเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม หมายเลขทะเบียน 88-9806 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง