วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อโพเดียม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุอบรมโครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างจัดเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง