วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2566
ซื้อล้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างจัดหาเต็นท์และเก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ชุมชนทหาร มทบ.21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียน โดยวิธีคัดเลือก