วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค 3541 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค 3541 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเครื่องเสียงงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาดอกไม้สำหรับจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำโล่และของที่ระลึกงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (กองสาธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง