วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-9806 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) หมายเลขทะเบียน กพ 7619 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำตู้รวมขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง