วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (จุดติดตั้ง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายข้าง ช.พัน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนหลังสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมตามโครงการจัดวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ปรับปรุงถนนสายข้าง ช.พัน 3
22  พ.ค. 2566
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนหลังสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
19  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียน
18  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)