วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเคื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องโน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้พลาสติก (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อพัดลม (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กบ 9934 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง