วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรนา2019 (สปสช.ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างจัดหาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับตบแต่งจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 และอาคารประกอบโรงเรียนโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง