วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ชุมชนทหาร มทบ.21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ ทะเบียน นค 5671 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานแก่บุคคลผู้นำชุมชนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานแก่บุคคลผู้นำชุมชนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงประตูสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมเป็นประตูเปิด/ปิดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง