วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
อาหารเสริม (นม)
2  พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุ โครงการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมไหล่ทาง ชุมชนบ้านพักทหาร ม.พัน 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล.ชุมชนทหาร ป.3 พัน 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง