วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2566
ก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียน
24  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องมัลติมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-3244 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบสมาร์ททีวี ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
วัสดุไฟฟ้า (ศพด.)
13  มี.ค. 2566
ซื้อโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED 60 W. จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง