วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อโทรทัศน์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร(รร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงระบบไฟและสายแลนภายในห้องประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างจับและเคลื่อนย้ายสุนัข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อสว่านไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อสว่านกระแทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง