วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อเต๊นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบสมาร์ททีวี ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบสมาร์ททีวี ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล (ศพด.) จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องมัลติมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง