วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดป้องกันผึ้ง ต่อ แตน) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียน
23  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ (โรงเรียนโยธินนุกูล) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ (งานป้องกันฯ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
แท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 1 แท่น
20  ก.พ. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อสว่านกระแทกไร้สาย (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง