วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2566
ซื้อสว่านกระแทกไร้สาย (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 เครื่อง
13  ก.พ. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ (กองการศึกษา) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิดNetwork แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-6757 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง