วันที่
ชื่อเรื่อง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อตู้รางเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้บุนวมมีล้อหมุน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) ทะเบียน กพ 7619 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างทำป้ายโครงการวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงห้องป้องกันฯ เป็นห้องประชาสัมพันธ์พร้อมส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง