วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคCovid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถกระบะเทท้าย ทะเบียน 85-7680 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างต่อสัญญาเช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งเว็บไซต์ของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนกระจกอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเรื่อง รายงานขอจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ภ 3260 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง