วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรม (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงานบุนวม แบบมีล้อหมุน จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง