วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 88-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 84-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-3244 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อยางรถบรรทุกขยะและรถดูดสิ่งโสโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผข 5808 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมแลกเปลี่ยนของเดิม ทะเบียน ผข 5808 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างขยายไหล่ถนนหน้าบ้านพักชุมชน พัน สบร.22 บชร.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง