วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเติมน้ำยาผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างจัดหารถโดยสารศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างจัดหารถศึกษาดูงานโครงการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
????ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง ??????????????????
13  ก.พ. 2563
จ้างติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง