วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างถอดรื้อและย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ขาวดำ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network แบบที่ 1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network แบบที่ 1 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีชนิด Network แบบที่ 2 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง