วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง แบบ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 2 วัน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานแก่บุคลากรผู้นำชุมชนตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ภายในชุมชนทหาร พัน สบร.22 บชร.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ชุมชนทหารกองทัพน้อยพัฒนา เรือนแถวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ภายในชุมชนทหาร ปตอ.พัน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ภายในชุมชนทหารสุรนารีก้าวหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ชุมชนทหารกองทัพน้อยพัฒนา บ้านพักนายทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข-5808 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง