วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล.ชุมชน บชร.บริเวณหน้าตลาด บชร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อดอกไม้ประดับงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อขาตั้งลำโพง และชุดไมล์ลอยคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการแข่งขันกีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุและของที่ระลึกตามโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีในเขตตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง