วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อยางมะตอย 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและอุปกรณ์ประกอบ ชุมชนทหาร ส.พัน 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอล ชุมชนทหาร ส.พัน 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ ชุมชนทหาร ศปภอ.ทภ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างสนามเปตอง ชุมชนทหาร พัน สร.22 บชร.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและอุปกรณ์ประกอบ ชุมชนทหาร มทบ.21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและอุปกรณ์ประกอบ ชุมชนทหาร ม. พัน 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง