วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อโทรทัศน์ (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงห้องนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อโต๊ะหน้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำทำเนียบโครงสร้างคณะผู้บริหารเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง