วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้องานบ้านงานครัว (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนทหาร ม.พัน 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข 5808 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจโควิด (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อต้นไม้ (ต้นทองอุไร) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง ชุมชน ป.พัน 103 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง