วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตำบลหนองไผ่ล้อม จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างจัดทำคู่มือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.)
4  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างถอดรื้อและย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง