วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. บริเวณชุมชน พัน ขส.22 บชร.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ชุมชน พัน ขส.22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนทหาร ป.พัน 3
29  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บุ่งตาหลั่ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2562
ขยายไหล่ทางถนน คสล. บริเวณชุมชน พัน ขส.22 บชร.2
26  ส.ค. 2562
ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บุ่งตาหลั่ว)