วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ขาวดำ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network แบบที่ 1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network แบบที่ 1 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีชนิด Network แบบที่ 2 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อรถเข็นปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อสว่านกระแทกไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง