วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อปืนยิงตะปูไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
วัสดุการศึกษา (โรงเรียนโยธินนุกูล)
26  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำจดหมายข่าว(วารสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ (88-9806) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถโดยสารส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน 40-0676 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จำนวน 31 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง