วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อสว่านกระแทกไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการแข่งขันกีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคพร้อมชุดโปรแกรม (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องสำรองไฟ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง