วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์Fuji Xerox (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันสำคัญของชาติ (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อชุดเครื่องเสียง (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำคู่มือสำหรับอบรมโครงการจัดการคุณภาพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหล่อเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง