วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟแบบเชื่อมได้ 4000 W จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพ (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) ทะเบียน นค 5671 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนพิบูลละเอียด หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก
9  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายแจ้งเหตุเพลิงไหม้และเหตุสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์แผนที่จุดเสี่ยงภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างฯ บริเวณบ้านพักหน้า รพ.ค่ายสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านพักชุมชนทหาร ร.3 พัน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ทะเบียน กบ 9934 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง