วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบควบคุมไฟจราจร บริเวณแยก PX และบริเวณแยกกรมปืนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ประกอบ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครก ทะเบียน 85-8929 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ-7620 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่่อสร้าง(ทุ่งสีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง