วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างจัดหารถโดยสารศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างจัดหารถศึกษาดูงานโครงการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
????ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง ??????????????????
13  ก.พ. 2563
จ้างติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 2937 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ (88-3244) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พัน สบร.22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ม.ค. 2563
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง