วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กบ 9934 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อพัดลม (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงชั้นดาดฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับการจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดหาเครื่องปั่นไฟ (เลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุการแพทย์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง