วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างจัดหารถยนต์โดยสารศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างทำบอร์ดติดประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-9806 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างตาข่ายกันนกสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ภ 3260 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บษ 4709 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน 88-6757 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง