วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างจัดทำโล่รางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อของรางวัลหรือของขวัญวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างจัดหาเวทีและเครื่องเสียงงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อขนมขบเคี้ยวงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ-7620 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างเหล็ก และรื้อถอนพื้นไม้แพลอยน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง