วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-1657 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ปรับปรุงถนน คสล.เดิมบริเวณหน้าบ้านพักชุมชน ส.พัน 22