วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบควบคุมไฟจราจร บริเวณแยก PX และบริเวณแยกกรมปืนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ประกอบ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครก ทะเบียน 85-8929 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง