วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
ซื้อแบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครก (85-8929) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างจัดหาเครื่องเสียง (งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างจัดเตรียมสถานที่งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำธงญี่ปุ่น(งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อตู้รางเลื่อนแบบระบบพวงมาลัย 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง