วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชน พัน ขส.22 บชร.2
4  ก.ย. 2561
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนทหาร พัน ขส.22 (บริเวณบ้านพักที่ถูกไฟไหม้)
4  ก.ย. 2561
โครงการขยายไหล่ถนนหน้าบ้านพัก ชุมชนทหาร พัน สบร.22 บชร.2
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พร้อมเสา และผ้าระบายสีม่วง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป ชนิดถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปกป้องสถาบัน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง