วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่่อสร้าง(ทุ่งสีทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงรั้ว-ประตูทางเข้าออกสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างจัดหาดอกไม้สำหรับจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค 5671 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง