วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พร้อมเสา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง