วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และยาสามัญประจำ ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อยางและอะไหล่รถโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการแข่งขันกีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 89-6000 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง