วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างจัดทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-9806 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อต้นรวงผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมตามโครงการจัดวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (กองสวัสดิการฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (กองสวัสดิการฯ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง