วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และธงญี่ปุ่นพร้อมเสา เพื่อประดับตกแต่งในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์พลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง (ธงชาติ ะงตราสัญลักษณ์ เสาธง กรวยธูป เทียนแพ สมุดลงนามถวายพระพรฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างจัดทำธงญี่ปุ่นพร้อมเสา และป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง