วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (เครื่องถังอากาศดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
เก้าอี้พลาสติก (สำนักปลัด)
28  ส.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้พลาสติก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บุ่งตาหลั่ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เทท้าย (รถเครน) หมายเลขทะเบียน 84-6997 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมCopy Print (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง