วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อเตียงนอนเด็กห้องพยาบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84 - 5412 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-3244 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ระบบ VIP ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ตรวจการณ์) หมายเลขทะเบียน กบ 9934 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง