วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้บุนวมมีล้อหมุน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) ทะเบียน กพ 7619 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างทำป้ายโครงการวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงห้องป้องกันฯ เป็นห้องประชาสัมพันธ์พร้อมส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคCovid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถกระบะเทท้าย ทะเบียน 85-7680 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง