วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อโต๊ะทำงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนทหาร พัน ขส.22 (บริเวณบ้านพักที่ถูกไฟไหม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนทหาร ป.พัน 103 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง