วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผข 5808 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อเก้าอี้บุนวม (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ (งานป้องกันฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อสีตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง