วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2561
ซื้อโล่ห์และของที่ระลึกวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาดอกไม้และประดับตกแต่งสถานที่จัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กบ 9934 นม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
27  พ.ย. 2561
ก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล
27  พ.ย. 2561
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนโยธินนุกูล
23  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้งชุมชนทหาร ร.3 พัน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง