วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 และอาคารประกอบโรงเรียนโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อโทรทัศน์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร(รร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงระบบไฟและสายแลนภายในห้องประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง