วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ชุมชนทหารสุรนารีก้าวไกล
14  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ชุมชนทหาร ป.พัน 3
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-1657 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง