วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ปรับปรุงถนน คสล.เดิมบริเวณหน้าบ้านพักชุมชน ส.พัน 22
4  ก.ย. 2561
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชน พัน ขส.22 บชร.2
4  ก.ย. 2561
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนทหาร พัน ขส.22 (บริเวณบ้านพักที่ถูกไฟไหม้)
4  ก.ย. 2561
โครงการขยายไหล่ถนนหน้าบ้านพัก ชุมชนทหาร พัน สบร.22 บชร.2
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง