วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 84-6997 นม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา ถ้วยรางวัล และลูกฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการแข่งขันกีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน (โรงเรียนโยธินฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
14  ส.ค. 2562
ซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย