วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ขาวดำ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network แบบที่ 1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ชนิด Network แบบที่ 1 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีชนิด Network แบบที่ 2 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อรถเข็นปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง