วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กบ 9934 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (กองคลัง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเคื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องโน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้พลาสติก (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง