วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พร้อมเสา และผ้าระบายสีม่วง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป ชนิดถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปกป้องสถาบัน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พร้อมเสา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง