วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ (88-3244) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างสำรวจความเสียหายและทดสอบความแข็งแรงของเสาคอนกรีตอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำโล่งานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร(โรงเรียนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
วัสดุอุปกรณ์และของรางวัลสำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
2  ม.ค. 2563
ซื้อขนมขบเคี้ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างจัดหาเวทีและเครื่องเสียงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง