วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กบ 9934 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เอกสารแบบ2บานเปิด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อผ้าระบาย โครงการวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง