วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนกระจกอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างเรื่อง รายงานขอจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ภ 3260 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเติมน้ำยาผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง